Informace o zpracování osobních údajů pro klienty e-shopu


Informace o zpracování osobních údajů pro klienty E-shopu

Společnost Golf Česká Lípa a.s., IČO : 24776955, se sídlem Prachovská 2386/28, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16719, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv, které klienti v souvislosti se zpracováním osobních údajů mají.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

V případě jakékoliv žádosti týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem: recepce@grcl.cz nebo telefonicky: +420 702 150 500

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účel:

 • plnění smlouvy uzavřené přes e-shop - účel je smluvním ujednáním mezi klientem a správcem;
 • pracování účetnictví a daní v rámci organizace - účel je právní povinností správce ze zákona;
 • ochrany práv správce - oprávněným zájmem správce je uchovat data pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů nebo pro případ soudních sporů.

  Příjemci a zpracovatelé osobních údajů jsou následující:
  Externí zpracovatel účetnictví: Acc & Tax Pro s.r.o.- externí zpracovatel účetních agend, Dolnojirčanská 22A, 142 00 Praha 4, IČO : CZ27589455

Doba uložení osobních údajů:

Pro účely finančního účetnictví se uchovávají údaje dle právních předpisů 10 let od prvního zpracování. Pro účely ochrany práv správce bude správce uchovávat údaje 1 rok po skončení promlčecí lhůty nebo soudního sporu. Pro účel plnění smlouvy přes e-shop se zpracovávají údaje po dobu 2 let kvůli případné reklamaci, pokud nedojde k dalšímu prodeji.

Práva klientů e-shopu v oblasti zpracování jejich osobních údajů:

Klient má právo znát konkrétní osobní údaje, které správce zpracovává, stejně tak z jakého zdroje správce osobní údaje získal. Veškeré další informace, na které má právo, jsou uvedeny v tomto dokumentu. Jedná se tak o účely zpracování, příjemce osobních údajů, plánovanou dobu uložení osobních údajů, viz výše.

Klient má právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, za každou další je účtován administrativní poplatek.

Klient může pro účely e-shopu uplatnit právo na přenositelnost údajů. V takovém případě obsluha e-shopu předá klientovi jeho údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně předá tyto údaje jinému správci, pokud tak bude subjekt požadovat.

Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo na výmaz osobní údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Stejně tak se stejné právo uplatní, pokud by správce zpracovával údaje protiprávně. Pokud klient vznese námitku proti zpracování, kde se správce odvolává na své oprávněné zájmy a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, i v tomto případě má klient právo na výmaz. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování, viz níže.

Klient má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • klient popírá přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • klient vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta (viz níže).

Klient má právo vznést námitku proti zpracování za účelem ochrany práv správce.

Klient má právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů.

Poznámka: Během zpracování nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)